Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập

Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập

Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 1
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 2
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 3
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 4
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 5
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 6
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 7
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 8
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 9
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 10
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 11
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 12
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 13
     
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 14
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 15
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 16
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 17
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 18
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 19

ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác