Phượng vĩ “nhuộm đỏ” triền núi Nhỏ

Phượng vĩ “nhuộm đỏ” triền núi Nhỏ

Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 1
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 2
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 3
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 4
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 5
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 6
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 7
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 8
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 9
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 10
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 11
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 12
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 13
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 14
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 15
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 16
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 17
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 18
Phượng vĩ đỏ rực đường lên ngọn Hải Đăng ảnh 19

VŨ PHONG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác