Cận cảnh nơi giành giật sự sống với “tử thần Covid-19”

Cận cảnh nơi giành giật sự sống với “tử thần Covid-19”

Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 1
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 2
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 3
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 4
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 5
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 6
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 7
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 8
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 9
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 10
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 11
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 12
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 13
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 14
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 15
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 16
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 17
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 18
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 19
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 20
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 21
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 22
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 23
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 24
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 25
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 26
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 27
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 28
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 29
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 30
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 31
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 32
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 33
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 34
Cận cảnh nơi giành giật sự sống với 'tử thần Covid-19' ảnh 35

QUANG HUY – DŨNG PHƯƠNG – Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác