Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 1
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 2
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 3
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 4
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 5
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 6
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 7
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 8
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 9
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 10
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 11
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 12
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 13
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 14
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 15

ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác