Thấm đượm hồn Việt giữa “Chợ quê ngày hội"

Thấm đượm hồn Việt giữa “Chợ quê ngày hội"

Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 1
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 2
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 3
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 4
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 5
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 6
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 7
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 8
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 9
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 10
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 11
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 12

VĂN THẮNG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác