Cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù với TPHCM

(ĐTTCO)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TPHCM, trong đó quy định huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển TP.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội để TP thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.
Đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do TPHCM quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND TPHCM lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố để triển khai thực hiện. 

Để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc TP quản lý, UBND TP được tạm ứng từ nguồn ngân sách TP hoặc từ nguồn vay theo quy định cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay.

Nghị định cũng nêu rõ, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TPHCM để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường và chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.
Việc bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn TP được thực hiện theo nguyên tắc: đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP, Chính phủ cho TP vay lại hoặc cấp phát một phần theo quy định của pháp luật. TP có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách TP để thực hiện và hoàn trả gốc, lãi phần vay lại đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật; đối với các doanh nghiệp thuộc TP quản lý được vay lại để đầu tư chương trình, dự án có khả năng thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn vay.
Các doanh nghiệp thuộc TP quản lý phải hoàn trả gốc, lãi vay theo đúng thời hạn quy định. Mức bố trí cụ thể về vốn ODA hoặc các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thực hiện các chương trình, dự án cho TPHCM theo quy định, trên cơ sở đề nghị của TP, ý kiến của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Chính phủ cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
Nghị định cũng nêu rõ, UBND TP được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho TP không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ… 

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất