Tháng 1/2023, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(ĐTTCO)-Theo kế hoạch đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 50/2022/QH15, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)...

Tháng 1/2023, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Kế hoạch về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án luật.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra trước ngày 27/9/2022 và gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 01/10/2022.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Văn bản tham gia ý kiến (nếu có) gửi về Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 10/10/2022.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 20/10/2022. Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi Chính phủ trước ngày 30/11/2022.

Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau kỳ họp thứ 4 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật tại phiên họp thứ 18 (tháng 12/2022).

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật; hoàn thành trước ngày 01/12/2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật dự kiến trong khoảng từ tháng 1 đến 2/2023.

Việc lấy ý kiến Nhân dân cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung lớn của dự án Luật, các vấn đề trong quá trình soạn thảo, Quốc hội thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau; các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người dân về đất đai được dư luận quan tâm. Có văn bản về các vấn đề lớn xin ý kiến được trình bày dễ hiểu, kèm theo lý lẽ, lập luận; đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau có thể nêu 2 phương án để xin ý kiến.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý phục vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023.

Chính phủ gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 12/4/2023 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật (nếu cần thiết).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Về các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi dự thảo Luật đã được chỉnh lý và dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo công tác giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6...

8 nhóm vấn đề lớn hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:
- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
- Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
- Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất;
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai;
- Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất;
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp;
- Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

Theo VNeconomy

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai

Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai

(ĐTTCO)- Ngày 24-11, Giám đốc Sở TNMT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã ký Quyết định 1179/QĐ-STNMT-TTr về việc Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn TPHCM. 

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Tình trạng xe dù, bến cóc: Không thể không xử lý

(ĐTTCO)-Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, sản lượng của các tuyến cố định đã giảm từ 35-40%, công suất của bến xe giảm từ 18-30%. Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch bỏ tuyến và chuyển sang “chạy dù” nếu như tình trạng này không được giải quyết triệt để. 

Không gian sống