Intresco: 2018 doanh thu 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Ngày 26-4, ĐHĐCĐ thường niên 2018 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Intresco (HOSE: ITC), đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu dự kiến đạt gần 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng.

Intresco: 2018 doanh thu 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng

Doanh thu của ITC theo kế hoạch trong năm 2018 sẽ được ghi nhận chủ yếu từ dự án Khu dân cư Star Village, hoạt động xây lắp và cho thuê bất động sản. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà ước đạt 500 tỷ đồng, hoạt động xây lắp 150 tỷ đồng và dịch vụ 13.7 tỷ đồng.

ITC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt trên 76 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%/vốn điều lệ.

Intresco: 2018 doanh thu 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng ảnh 1 Kế hoạch kinh doanh 2018 ITC
Trong năm 2018, mục tiêu chính của TIC là tập trung đầu tư và kinh doanh 2 dự án Terra Royal và Star Village. Đối với dự án Terra Royal, ITC sẽ tiếp tục cho thi công xây dựng phần thân. Theo ý kiến của cổ đông, hiện nay dự án này đang ì ạch, tiến độ thực hiện rất chậm so với một số dự án ở các đơn vị bạn. Chủ tịch Trương Minh Thuận cho biết, Terra Royel là một dự án lớn, nằm trong thành phố, có kết cấu phức tạp và đòi hỏi nguồn vốn cho tiền sử dụng đất là rất lớn. Do đó, Công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn để tiếp tục thi công dự án này.


ITC cũng sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn lại của dự án Star Village, triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án. Ngoài ra, ITC nhận thấy mảng hoạt động của các công ty liên kết chưa thực sự tốt nên Công ty sẽ nỗ lực thoái vốn ở những khoản đầu tư kém hiệu quả.

Riêng về dự án Khu dân cư Intresco 6A thuộc khu vực huyện Bình Chánh, TP.HCM, ITC cho biết sẽ tiếp tục kết hợp cùng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh tiếp tục công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Được biết, đây là dự án dành cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Tuy nhiên, tính đến hiện tại dự án này đã kéo dài 16 năm mà vẫn chưa có tiến triển. Trả lời những bức xúc của cổ đông tại Đại hội về dự án này, ông Thuận cho biết ITC đang chờ kết luận từ thanh tra Chính phủ để Công ty tuân thủ theo, thực sự dự án này đang “ngoài tầm tay của Công ty”.

Kết quả kinh doanh năm 2017 của ITC bước đầu có kết quả tốt. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 611 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu chính của Công ty là kinh doanh bất động sản tăng gấp 2.4 lần so với năm trước, đạt 476 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 79 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch và tăng gấp 2.7 lần so với năm 2016. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ, tương đương hơn 68.6 tỷ đồng.

Intresco: 2018 doanh thu 674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng ảnh 2 Kết quả kinh doanh 2017 ITC

Số:   01 /NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3A), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 với 79 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ  45.300.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ  65,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau hơn 02  giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động  đầu tư kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

* Kết quả hoạt động đầu tư  kinh doanh năm 2017

- Doanh thu                            : 611.17 tỷ đồng – đạt 95,19% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận                             :    79,17 tỷ đồng – đạt 111,05% so với kế hoạch.

- Cổ tức năm 2017                : 10%/ vốn điều lệ (tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần)

* Kế hoạch đầu tư  kinh doanh năm 2018

- Doanh thu                            :  673,70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận                             :    76,03 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2018                : 10%/ vốn điều lệ (tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết   100  %.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty mẹ                          :    79.163.977.944 đồng

+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế                 :      3.958.198.897 đồng

+ Chi cổ tức 1.000 đồng/ cổ phần: (10%/ vốn điều lệ):   68.646.328.000 đồng

+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (1%/LNST)             :        791.639.799 đồng

+ Lợi nhuận để lại                                                           :     5.767.811.268  đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

1.      Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

§        Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:  79.163.977.944 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 79.163.977.944 đồng x 1% = 791.639.779 đồng.

2.      Kế  hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

§        Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1.      Công ty TNHH EY Việt nam

2.      Công ty PwC Việt nam

3.   Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tóan và Kiểm toán  phía Nam (AASCS)

4.    Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.         

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                            TRƯƠNG MINH THUẬN

Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tây Bắc TPHCM sẽ là  cực tăng trưởng mới trong những năm tới

TPHCM: giá đất các huyện ngoại thành sẽ tăng mạnh trong năm 2022

(ĐTTCO)- Nhóm nghiên cứu Vndirect vừa công bố nhận định thị trường bất động sản phục hồi trong thời gian tới. Một số nhận định đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cho rằng việc chuẩn bị thực hiện thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn, song song với chuyển các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ sẽ tiếp tục thúc đẩy giá đất tại các khu vực này tăng nhanh trong thời gian tới. 

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống